Advokatfirman Nordh företräder klient i Högsta Domstolen

Målet handlar om s.k. ansvarsgenombrott för aktieägare i ett aktiebolag. Huvudregeln vad gäller aktiebolag är att aktieägare och styrelse inte har något personligt betalningsansvar. Det finns samtidigt några få undantag från huvudregeln. Ett sådant undantag är s.k. ansvarsgenombrott, vilket kan göra aktieägare personligt betalningsansvariga för skulder som aktiebolaget haft. Reglerna om ansvarsgenombrott är långt ifrån någon självklarhet och är omtvistade i den juridiska debatten. Nu har Högsta Domstolen meddelat prövningstillstånd för att avgöra frågan, något som är efterlängtat bland många affärs- och bolagsjurister.

Det är inte första gången som Advokatfirman Nordh företrätt klienter i högre rätt: I det s.k. Lindöpark-målet (EG-domstolens mål nr C-150/99) om skadestånd p.g.a. brister i svensk momslagstiftning vann vår klient mot svenska staten i EG-domstolen. Vår klient vann även målet mot staten i det s.k. Lundgren-målet (NJA 2005 s. 462), där frågan handlade om rätten till en rättvis rättegång.

Har du juridiska frågor är du alltid välkommen att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig att hitta rätt.