• Risk & compliance:

    Undvik att drabbas av brott, illojalitet eller regelöverträdelser

Vad är Risk & Compliance?

Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas

Alla organisationer riskerar att drabbas av brott, regelöverträdelser eller illojalitet. Förebyggande åtgärder är det mest effektiva sättet att undvika de skador som sådana händelser medför. Olika organisationer löper samtidigt olika stora risker att drabbas. En riskanalys ställer därför höga krav på kunskap och förståelse för händelsernas orsak och karaktär.

Vi hjälper er att minimera era risker

Vi erbjuder kartläggning och analys av de brott, regelöverträdelser eller illojala beteenden som ni riskerar att utsättas för. I riskanalysen kompletteras de juridiska delarna med specialistkompetenser inom IT-säkerhet och fysisk säkerhet samt vetenskaplig expertis. Utifrån riskanalysen tar vi sedan fram och implementerar policys, rutiner och andra interna regelverk som minimerar de identifierade riskerna. Regelverken anpassas till era verksamhetsbehov, samtidigt som de också underlättar framtida utredningar.