• Utredningar:

    Hindra fortsatt skada och undvik att bli utsatt igen

Vad är en utredning?

 

 

Brott, regelöverträdelser och illojalitet kan drabba alla, men vissa är mer sårbara

Det finns ett antal brottstyper som kan förekomma i de flesta branscher, till exempel stölder, sexuella trakasserier och bedrägerier. Det finns samtidigt vissa branscher som löper en större risk än andra att utsättas. Företag med egen produktutveckling är exempelvis känsliga för avslöjade företagshemligheter. Organisationer som hanterar upphandlingar eller kontrollerar regelefterlevnad i olika industrier kan drabbas av korruption, samtidigt som de inom den finansiella sektorn finns en risk för insiderhandel. En del branscher måste även följa vissa särskilda regler. Illojalitet mellan avtalsparter är också en ständigt närvarande risk i näringsliv och offentlig sektor.

Vi erbjuder en helhetslösning, från första upptäckt till rättslig lösning

Vi menar att målet med utredningen är minst lika viktigt som de utredningsåtgärder som genomförs. Därför börjar vi alltid med en noggrann juridisk och affärsmässig analys av vad som är bäst för er. Först därefter utför vi de utredningsåtgärder som behövs för att nå dit vi vill.

När utredningen är färdigställd kan vi ge er juridisk biträde vid ett efterföljande rättsligt förfarande, eller överlämna saken till er att hantera. I de fall som en avslutad utredning överlämnas till polis kan vi biträda med ärendebevakning och skadeståndsanspråk. Vår förmåga att ansvara för helheten gör att vi kan erbjuda så kostnadseffektiva utredningar som möjligt.

 Våra utredningar skyddas av advokatsekretess

Advokatsekretessen är lagstadgad och hör till de starkaste sekretesskydden som finns i Sverige.

Läs mer om advokatsekretess och etiska regler här (öppnas i nytt fönster).

Vad vi utreder

Lagbrott & regelöverträdelser av anställda, chefer eller förtroendevalda

  Alla organisationer kan drabbas av anställda, chefer och förtroendevalda som begår brott eller regelöverträdelser i tjänsten. Med brottslighet menas […]

Läs mer

Illojalitet av anställda, chefer eller förtroendevalda

  Illojalitet kan ta sig olika uttryck, till exempel:   Konkurrerande eller förtroendeskadlig bisyssla Överträdelse av lojalitetsklausul i anställningsavtal Ekonomiskt intresse i en […]

Läs mer

Brott mot organisationens interna regelverk

  Det finns många anledningar till att en organisation har interna regelverk. Ibland är det en följd av krav från […]

Läs mer

Saknade tillgångar i konkursbon

  Det flesta konkursförvaltare har råkat ut för situationer då tillgångar saknas i konkursboet. Ibland kan det vara komplicerat att på […]

Läs mer

Illojalitet hos avtalsparter

  De flesta företag och myndigheter har avtal med andra organisationer om exempelvis samarbete, produktion eller utveckling. En avtalspart som […]

Läs mer

Angrepp på organisationen utifrån

  Utomstående som begår bedrägerier, industrispionage, hot och olika former av tillgrepp är bara några exempel på vad som kan drabba företag […]

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

  Vi fokuserar på utredningar av misstänkta försäkringsbedrägerier där juridiska personer är försäkringstagare: Lastfartyg uppges ha förlist, dyrbara maskiner uppges ha blivit stulna […]

Läs mer

Kort om

Utredningar


Analys av juridiska och affärsmässiga förutsättningar
 Detaljerad utredning av tillgångar och analys av ekonomiska förehavanden
 Intervjuer utförda av jurister med polisiär förhörsledarkompetens
 Avancerad spaning utförd av säkerhetsspecialister med bakgrund i polisens specialenheter
 Fysisk spårsäkring av t.ex. DNA, fingeravtryck och kameraövervakning
 Forensisk analys av datorer, mobiltelefoner och IT-nätverksmiljöer
 Ett korrekt och relevant material till en eventuell efterföljande polisiär förundersökning
 Juridiskt biträde i ett eventuellt skiljeförfarande, arbetsrättsligt förfarande eller efterföljande rättsprocess
  Förmåga att bedriva utredningar i Sverige och internationellt